Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1. Talousohje

SUOMI-ROMANIA-SEURA RY:N TALOUSOHJE 
 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.3.2017

1. TOIMINTAOHJE ( = SRS:n Talousohje)
 

Tähän ohjeeeseen on kirjattu Suomi-Romania-Seura ry:n toiminnan ja taloudenhoidon

keskeiset periaatteet. Toimintaohje tarkistetaan yhdistyksen hallituksessa tarvittaessa.

Yhdistyksen taloudenhoidossa noudatetaan yhdistyslakia, kirjanpitolakia,

verohallinnon määräyksiä sekä yhdistyksen omia sääntöjä sekä hallituksen päätöksiä.


2. VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA


2.1. Yhdistyksen yleinen kokous


Yhdistyksen kokous on yhdistyksen korkein päättävä elin. Suomi-Romania-Seuralla on 

voimassaolevien sääntöjensä mukaan kaksi vuotuista sääntömääräistä kokousta;

kevätkokous ja syyskokous. Lisäksi tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä

kokouksia.

Syyskokouksessa päätetään talouteen liittyen seuraavista asioista:

vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio,

määrätään jäsenmaksut,

valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavan vuoden toimintaa ja

   tilejä tarkastamaan.


Kevätkokouksessa päätetään talouteen liittyen seuraavista asioista:

vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään

   vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

2.2 Yhdistyksen hallitus

valmistelee ja panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

huolehtii ja vastaa yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

päättää yhdistyksen pankkitilin käyttäjistä,

päättää suurista taloudellisista sopimuksista ja hankinnoista (yli 500 euroa) sekä

talousarviopoikkeamista,

päättää yhdistyksessä käytettävistä matkakustannusten korvauksista, sekä

tarkistaa ja hyväksyy toimintaohjeen ( = talousohjeen) tarvittaessa.

2.3 Työvaliokunta ja toimikunnat

Hallitus voi halutessaan perustaa työvaliokunnan tai muita toimikuntia valmistelemaan

hallituksen päätettäviä asioita tai jotain määrättyä hanketta.

2.4 Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön on hyväksyttävä kaikki yhdistyksen

laskut ja maksut allekirjoituksellaan. Puheenjohtaja voi päättää itsenäisesti alle 500

euron arvoisista sopimuksista ja hankinnoista.

2.5 Yhdistyksen virallisten retkien, ja muiden tapahtumien järjestäjät
 

Tapahtumien vastuulliset järjestäjät noudattavat hallituksen ohjeita yksittäisten

tapahtumien talousasioiden hoidossa.

2.6 Rahastonhoitaja


Rahastonhoitaja numeroi ja tiliöi yhdistyksen laskut, seuraa taloutta ja valmistelee

seuraavan vuoden talousarvion yhdessä hallituksen kanssa. Rahastonhoitajalla on

yhdistyksen tili(e)n käyttöoikeus, ja hän huolehtii sen maksuliikenteestä.

Rahastonhoitajan lisäksi tili(e)n käyttöoikeus voidaan hallituksen päätöksellä myöntää

tarvittaessa myös muille hallituksen jäsenille tai toimihenkilöille.

2.7 Kirjanpitäjä


Kirjanpitäjä voi olla joko rahastonhoitaja tai hallituksen erikseen tehtävään valitsema

henkilö. Hänen tehtäviensä toimeksiannosta päättää hallitus.

2.8 Toiminnantarkastaja


Toiminnantarkastajaksi valitaan esteetön ja pätevä henkilö sääntöjen määräämällä

tavalla yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja

hänellä yksi varahenkilö. Toiminnantarkastaja tarkastaa yhdistyksen kirjanpidon

oikeellisuuden ja hyväksyttävyyden. Toiminnantarkastajalla on oikeus saada

nähtäväkseen yhdistyksen kirjanpito ja muu tarkastuksessa tarvittava aineisto.
 


3. TALOUSARVIO

Rahastonhoitaja laatii yhdistyksen talousarvion, jonka hallitus esittää syyskokoukselle

hyväksyttäväksi. Vastuu talousarvion seurannasta on yhdistyksen

hallituksella. Yhdistyksen merkittävämpiä yksittäisiä tapahtumia varten voidaan laatia

tarvittaessa erilliset talousarviot, jotka laatii tapahtuman vastuullinen järjestäjä yhdessä

yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.

 

4. TILIT

Yhdistyksellä on vähintään yksi käyttötili, minkä lisäksi erityisistä syistä voidaan

perustaa myös muita tilejä. Tilien käyttöoikeuden haltijoille voidaan hallituksen

päätöksellä hankkia myös maksukortti tai muita maksuvälineitä.

 

5. OMAISUUS

Kaikkien yhdistyksen jäsenten on huolehdittava yhdistyksen omaisuudesta. Jokainen

jäsen vastaa käyttämästään yhdistyksen omaisuudesta sekä seuran omaisuudelle

mahdollisesti tuottamistaan vahingoista. Irtaimesta omaisuudesta pidetään luetteloa,

jota ylläpitää hallituksen valitsema henkilö. Pienistä hankinnoista ja muista

omaisuuden muutoksista päättää yhdistyksen puheenjohtaja. Arvoltaan yli 500 euron

omaisuuden muutoksista päättää seuran hallitus.

 

6. LASKUT JA TOSITTEET

Laskut ja maksut hoidetaan yleisesti hyväksyttyjä tositteita käyttäen. Laskutositteiden

oheen on liitettävä kuitit aina, kun se on mahdollista. Laskut toimitetaan yleensä

hyväksyttäviksi puheenjohtajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle, joka toimittaa

laskut rahastohoitajalle/kirjanpitäjälle tiliöintiä ja maksua varten. Laskut ja tositteet on

säilytettävä kuuden vuoden ajan.

 

8. KULUKORVAUKSET JA PALKKIOT

Yhdistyksen omien tapahtumien järjestämisestä, luottamustehtävistä tai muusta

yhdistystä kiinteästi hyödyttävästä toiminnasta aiheutuvat yhdistyksen jäsenten

matkakustannukset voidaan korvata hallituksen päätöksellä noudattaen

vuosikokouksen asettamia rajoja. Myös ulkopuolisille esiintyjille voidaan tarvittaessa

maksaa palkkioita ja/tai matkakulukorvauksia.

Yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä, luottamustehtävistä tai muusta yhdistystä

kiinteästi hyödyttävästä toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan korvata

hallituksen päätöksellä. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi toimistotarvike-,

puhelin-, netti- ja kopiointikulut. Korvaushakemukset on aina tehtävä kirjallisina ja

riittävästi eriteltyinä.

Lisäys SRS hallituksen pöytäkirjasta 7 / 2018: Päätettiin, että kulukorvausta voidaan

maksaa pitkämatkaisille hallituksen jäsenille ja varajäsenille matkalippukuittia

vastaan (VR tai linja-auto) tai oman auton käytöstä kilometrikorvauksena laskun

mukaan 0,20 € / km.


9. KIRJANPITO

Yhdistyksen kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Yhdistyksen

kirjanpito hoidetaan kirjanpitolain ja yhdistyslain mukaisesti. Kirjanpidosta vastaa joko 

rahastonhoitaja tai erillinen kirjanpitäjä. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kymmenen

vuoden ajan, pois lukien laskut ja tositteet, jotka on säilytettävä 6 vuotta.

 

10. TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään

yhdistyksen kevätkokouksessa hallituksen esityksestä. Hallitus käsittelee

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viimeistään kevätkokousta edeltävässä

kokouksessaan. Yhdistyksen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ennen asiakirjojen

toimittamista toiminnantarkastajalle. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on

jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto tarkastuksestaan yhdistyksen

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Helsingissä, 25.3.2017

Suomi-Romania-Seura ry:n hallitus 

 

 

©2020 suomi-romania -seura ry - suntuubi.com